Site » PRECIZARI PROGRAM DE AJUTOR PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI CALCULATOR-“EURO 200”-EXTRAS  DIN LEGEA 269/2004
 

PRECIZARI PROGRAM DE AJUTOR PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI CALCULATOR-“EURO 200”-EXTRAS  DIN LEGEA 269/2004
ART. 2
 (1) Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele prevazute la art. 2 din Legea nr. 269/2004 care indeplinesc cumulativ următoarele conditii: a) sunt elevi/studenti in invatamantul de stat sau particular acreditat, in varsta de până la 26 de ani; b) au un venit brut pe membru de familie sub 250 lei in luna martie 2020.
 (2) Ajutorul se acorda o singura data in cadrul unei familii.
 (3) In sensul prezentelor norme metodologice, termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
(4) Este asimilata termenului "familie" si situatia persoanei necasatorite care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa.
 (5) In sensul definitiei prevazute la alin. (3) se asimileaza termenului "familie" barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
(6) Prin termenul copil se intelege copilul provenit din casatoria sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul incredintat unuia sau ambilor soti ori dat in plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.
 ART. 3
(1) Pentru obtinerea ajutorului aferent achizitionarii unui calculator in baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii intocmesc o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 2, pe care o trimit prin e-mail la adresa lspvaslui@yahoo.com, urmând ca originalul să fie adus odata cu originalul actelor dovditoare pentru venit.
 (2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi completata de studentul care solicita acest ajutor ori, in cazul elevilor, de un parinte, tutore sau curator, dupa caz.
 (3) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de urmatoarele documente:
 a) copie a certificatului de nastere și a actului de identitate al elevului/studentului, iar in cazul elevilor, impreuna cu o copie a actului de identitate al parintelui/ocrotitorului legal, precum si a actului care sa dovedeasca calitatea de ocrotitor legal, dupa caz;
 b) copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei;
c) adeverinta de la institutiile de invatamant/unitatile din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frati/surori;
d) acte doveditoare, in original, privind veniturile membrilor familiei(adeverinta de venit brut pe luna martie, cupoane de pensie pe luna martie, declaratie notarială/declaratie pe propria raspunderecă că are venit zero in luna martie data in fata primarului, adeverință de venituri de la primărie, adeverință de venituri de la Administrația Financiară, ancheta sociala în perioada 20 aprilie-10 mai 2020)
e) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.
f) În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) - (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a categoriilor de bunuri şi criteriilor prevăzute în anexele nr. 4 - 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006*).
g) declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz, sau dată personal de catre persoanele cu varsta mai mare sau egala cu 18 ani, in sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se incadreaza in plafonul prevazut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 si ca dispun de diferenta de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o configuratie minima standard.
h) adeverinta eliberata de catre unitatea de invatamant din care sa rezulte media generala/calificativul din anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru toti elevii, cu exceptia elevilor clasei I;
i) adeverinta eliberata de catre unitatea de invatamant din care sa rezulte numarul de absente nemotivate din anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru toti elevii, cu exceptia elevilor clasei I;
(4) Documentele prevazute la alin. (3) lit. a) si b) se vor depune in copie, cu conditia ca, la depunerea cererii, solicitantul sa prezinte si actele in original.
(5) Persoanele din cadrul unitatii/institutiei de invatamant, desemnate de catre presedintele comisiei din unitatea/institutia de invatamant, vor confrunta actele prevazute la alin. (3) cu copiile, iar pe acestea din urma vor trece mentiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagina, sub care vor semna atat primitorul, cat si solicitantul.

OBSERVATIE:
Documentele prevazute la punctul 3 a, b, c, d, f + cererea, vor fi aduse in original in dosar si depuse in cutia postală sau vor fi timise prin e-mail la adresa  lspvaslui@yahoo.com în format pdf sau “poză” până la data de10 mai urmând ca originalele sa fie aduse când începe școala.

MODEL CERERE EURO200

13 aprilie 2020
Plan școlarizare 2022-2023 Clasa a 9-a

Visitors

Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website