Site » Acte necesare întocmirii dosarului de BURSA "BANI DE LICEU"
 

Beneficiari ai Programului național de protecție socială „BANI DE LICEU” sunt elevii care se află în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în lunile iunie, iulie și august este de maximum 500 lei, precum și elevii care beneficiază de o măsură de protectie socială ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit precizate mai sus. Cuantumul sprijinului financiar este de 250 lunar și se acordă pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă și pe perioada practicii.

NECESAR  ACTE  DOSAR  BURSE  “BANI  DE  LICEU”

 1. Cerere tip (se găseşte la biblioteca şcolii);
 2. Act doveditor privind venitul brut pe ultimele 3 (trei) luni (iunie, iulie, august – 2019) pentru tată, (cupoane de pensie sau şomaj după caz);
 3. Act doveditor privind venitul brut pe ultimele 3 (trei) luni (iunie, iulie, august – 2019) pentru mamă , (cupoane de pensie sau şomaj după caz);
 4. Daca unul sau ambii părinţi nu au nici un fel de venit, vor depune la dosar declaraţie pe propria răspundere prin NOTARIAT(cei din mediu urban)/ la Primărie( cei din mediul rural) din care să rezulte CLAR situaţia lipsei de venit brut pe ultimele 3(trei) luni(iunie, iulie, august).
 5. Certificat fiscal de la Finantele Publice pe anul 2019.
 6. Adeverinta de la Primarie dn care sa rezulte daca membrii familiei figureaza sau nu cu teren agricol.
 7. Decizie de impunere pentru anul 2019 de la Administraţia Finanţelor Publice Vaslui (în cazul părinţilor care realizează venituri din profesii libere şi comerciale) ;
 8. Adeverinţă de elev eliberată de unitatea şcolară din care să rezulte media generală obţinută de către elev în anul şcolar 2018-2019 si numărul de absenţe nemotivate;
 9. Anchetă socială efectuată în perioada 26 sept.-10 oct. 2019 de către autoritatea locală (primărie), pentru veridicitatea declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei;
 10. Copii după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei în (certificat de naştere sau buletin), pentru copiii cu vîrstă mai mare de 18 ani, doar dacă sunt înscrişi într-o formă de învăţămant  la zi  de stat;
 11. Adeverinţă de elev sau student pentru fraţi, unde este cazul.Nu se vor lua în considerare învăţămantul seral sau particular;
 12. Pentru părinţii necăsătoriţi legal, declaraţii legalizate pe propria răspundere prin  NOTARIAT, din care să rezulte că respectivii copii (ale căror certificate de naştere se află la dosar) sunt în întreţinerea celor care au dat declaraţia;
 13. Pentru cei care se află în situaţia punctului 3 din cerere (orfan, urmaş al eroilor revoluţiei, bolnav) şi punctul 4 (mediu rural) să prezinte act doveditor.
 14. Domnii diriginţi vor consemna pe fiecare copie a actelor de identitate “conform cu originalul”, numele şi prenumele dirigintelui şi vor semna;


TERMEN  COMPLETARE DOSARE 20  SEPTEMBRIE  2019

10 septembrie 2019
Plan școlarizare 2022-2023 Clasa a 9-a

Visitors

Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website