Site » PROCEDURA ocupare posturi PAZNIC si INGRIJITOR
 

In conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru  aprobarea Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar modificata si completata cu HG nr.1027/2014,
Liceul « Stefan Procopiu » Vaslui, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de PAZNIC (cu norma intreaga).

                               Categoria de personal :  personal nedidactic
                     
Concursul se va desfasura la sediul Liceului « Stefan Procopiu » Vaslui,
data primei probe fiind  18 septembrie 2019

                                  Descrierea postului:

 • Exercita serviciul de paza (pe timp de zi si de noapte) conform consemnului general si special, inscrise in Planul de paza aprobat de Politia mun. Vaslui;
 • Legitimeaza zilnic elevii la intrarea  si la iesirea din incinta unitatii;
 • Legitimeaza toate persoanele straine care intra in incinta scolii,  le consemneaza in Registrul special si le permite accesul doar cu legitimatia de vizitator;
 • Nu permite accesul persoanelor straine in afara programului de lucru;
 • Inregistreaza intrarile –iesirile autovehiculelor proprietatea unitatii si le verifica inscrisurile din foile de parcurs;
 • Inregistreaza toate autovehiculele care intra in unitate spre statia ITP sau service-auto;
 • Inregistreaza autovehiculele care ies din unitate pe baza chitantei eliberate de catre resp. statiei ITP si service-auto;
 • Nu permite scoaterea din unitate a bunurilor materiale fara sa fie insotite de forme legale;
 • Semnaleaza toate neregulile, conducerii unitatii.
 • Exercita toate atributiile precizate in Fisa postulu;
 • Respecta normele P.S.I. si S.S.M.
 • Poarta echipamentul special al unitatii;

                        Conditii generale de inscriere la concurs:
     Se poate inscrie la concurs orice persoana care :
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

                        Conditii specifice de inscriere la concurs :

 • Studii medii  sau generale
 • Atestat profesional pentru exercitarea profesiei de agent paza
 • Vechimea in profesie este un avantaj

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE PAZNIC DURATA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ – PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Nr. crt.

Etapa de concurs

Data / perioada

Ora

Locaţia

1

Depunerea dosarelor candidaţilor

12.08.2019-
30.08.2019

9,00-14,00

Secretariatul liceului

2

Selecţia dosarelor

02.09.2019

09-13,00

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

02.09.2019

13,00

Avizier

4

Depunerea contestaţiilor

02.09.2019

14,00 – 16,00

Secretariatul liceului

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor

03.09.2019

15,00

Avizierul liceului

6

Proba scrisă

18.09.2019

9,00

Sediul liceului

7

Afişarea rezultatelor de la proba scrisă

18.09.2019

14,00

Avizierul liceului

8

Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise

18.09.2019

14,30 – 15,30

Secretariatul  liceului

9

Afişarea rezultatelor contestaţiilor

19.09.2019

12,00

Avizierul liceului

10

Susţinerea interviului

20.09.2019

9,00

Sediul liceului

11

Afişarea rezultatelor după susţinerea interviului

20.09.2019

14,00

Avizierul  liceului

12

Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului

20.09.2019

14,30 – 15,00

Secretariatul liceului

13

Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor

20.09.2019

15,30

Avizierul liceului

14

Afişarea rezultatelor finale

20.09.2019

16,30

Avizierul liceului

 
  Continutul dosarului de concurs :

 • Cerere de inscriere  la concurs adresata conducatorului institutiei ;
 • Copia actului de identitate sau orice act care sa ateste identitatea persoanei ;
 • Copia certificatului de nastere ;
 • Copia certificatului de casatorie ;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
 • Copia ATESATULUI PROFESIONAL pentru exercitarea profesiei de agent de paza
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în

muncă si/sau vechimea in profesie  în copie; (extras Revisal)

 • Declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale ;
 • Adeverinta medicala eliberata cu cel mult 6 luni anterior desfasurarii

concursului ;

 • Currriculum vitae ;
 • Alte documente relevante ( recomandari,  aprecieri, calificative, etc.).

    TEMATICA
TEMA1: Sistemul de pază şi dispozitivul de pază
TEMA 2: Mijloace tehnice folosite în pază
TEMA 3: Postul şi agentul de pază
TEMA 4: Obligaţiile şi drepturile personalului de pază
TEMA 5: Atribuţiile şi răspunderile personalului de pază
TEMA 6: Documentele specifice necesare executării evidenţei serviciului de pază şi modul de utilizare a acestora
TEMA 7: Accesul în obiectiv, controlul persoanelor, bagajelor şi mijloacelor de transport
TEMA 8: Principalele reguli de comportament, reguli de protecţia muncii şi PSI

 

BIBLIOGRAFIA

 • Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • Legea 319/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la
  sănătate si securitate in munca;
 • Legea 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la apărare impotriva incendiilor;
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (Titlul IV, cap. III, IV și V, titlul VI, cap. III, sectiunea 1),
 • Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificările şi completările   ulterioare
  (drepturile şi obligaţiile salariaţilor, drepturile şi obligaţiile angajatorului).
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

                                             
Nr. 2611/08.08.2019
                              A N U N T

                                   In conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru  aprobarea Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar modificata si completata cu HG nr.1027/2014,
Liceul « Stefan Procopiu » Vaslui, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de INGRIJITOR (cu norma intreaga).

                               Categoria de personal :  personal nedidactic
                     
Concursul se va desfasura la sediul Liceului « Stefan Procopiu » Vaslui,
data primei probe fiind  18 septembrie 2019

                        Conditii generale de inscriere la concurs:
     Se poate inscrie la concurs orice persoana care :
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

–  nivelul studiilor: medii / generale, urmate de un curs de perfecţionare în domeniu.
–  disponibilitate pentru program prelungit în situaţii speciale
–  abilităţi de comunicare şi relaţionare

 

                        Descrierea postului :

 • Raspunde de starea  de curăţenie  a salilor de clasa, laboratoarelor, cabinetelor, cancelariei, holurilor, scarilor si grupurilor sanitare , a dotarilor din sectorul repartizat(vitrine,aviziere,draperii, ferestre,usi,tablouri,covoare,etc.) precum si a altor spatii repartizate de administratorul unitatii sau de conducerea unitatii (spatii verzi, curtea scolii,etc.);
 • Raspunde alaturi de diriginti de inventarul din dotarea sectorului repartizat si de pastrarea acestuia in stare buna de functionare: banci, mese, ferestre,perdele, draperii, intrerupatoare, corpuri de iluminat, chiuvete, grupuri sanitare, etc. indicand  cauzele disparitiei bunurilor sau deteriorarii  lor, persoana vinovata, in caz contrar  faptele de mai sus vor fi imputate ingrijitorului pentru neglijenta;
 • Raspunde de  buna functionare a dispozitivelor si instalatiilor aflate in sectorul repartizat: broaste usi, inchizatori ferestre, intrerupatoare, calorifere, grupuri sanitare, hidranti, stingatoare si colaboreaza cu administratorul unitatii si cu celalalt personal pentru remedierea eventualelor defectiuni;
 •  Asigura zilnic starea de curatenie si funcționalitatea in buna stare a  salilor de clasa,laboratoarelor , curăță pardoselile, scaunele, băncile , astfel ca procesul instructiv-educativ să se desfășoasre în bune condiții;
 • Este prezent in sectorul repartizat la predarea-preluarea schimbului, incuie salile de clasa, cabinetele si laboratoarele dupa efectuarea curateniei dimineata sau seara, si este obligat sa-si motiveze activitatea pe parcursul programului de lucru;
 • Controlează periodic (săptămânal) starea tuturor elementelor de tâmplărie  și de mobilier din dotarea laboratoarelor și salilor de clasa, observa modul în care sunt întreținute și păstrate  și sesizeză șeful direct priivind  deteriorările, lipsurile, distrugerile,etc.
 • In cazul deteriorării  premature a unor bunuri , are obligaţia de a informa în scris administratorul şi conducere unităţii printr-un referat de constatare din care să rezulte  persoana care se face vinovată de neglijenţă, paguba produsă, locaţia; în caz contrar valoarea pagubelor se va împărţi în mod egal şi îngrijitorului;
 • Răspunde de utilizarea în scopurile pentru care au fost destinate, toate materialele consumabile scoase din magazia unitatii sau cumpărate, pe bază de referat aprobat de conducerea unităţii, înstrăinarea acestor materiale sau folosire în alte scopuri decât cele destinate  va avea ca urmări imputarea şi sancţionarea  îngrijitorului;
 • In cazul in care constata ca in scoala  au patruns persoane straine care nu au legatura cu scoala, va informa profesorul de serviciu, directorul de serviciu sau un alt reprezentant al scolii;
 •  In cazul in care constata  elevi cu bagaje suspecte sau cu obiecte care pot periclita siguranta celorlalti elevi, are obligatia sa informeze urgent directorul de serviciu sau profesorul de serviciu, portarul si jandarmeria;
 • Răspunde de respectarea normelor de Protecţia muncii şi PSI  în timpul desfășurării  activității și în timpul executării unor operaţii şi lucrări, indiferent de tipul lor si  are grijă ca stingătoarele din dotare  să funcționeze corespunzător.
 •  Colaborează cu ceilalţi muncitori din unitate (zugrav, electrician, instalator sanitar, tîmplar), astfel încât  aceștia să poată realiza fiecare intervenție ;
 •  Indeplineşte orice altă sarcină trasată de seful de compartiment sau de conducerea unităţii.
 •  Criteriile de evaluare a postului:
 • cunoștințe și experiență
 • complexitate, creativitate și diversitatea activităților
 • contacte și comunicare
 • condiții de muncă
 • incompatibilități și regimuri speciale de lucru
 • judecata și impactul deciziilor
 • influență, coordonare și supervizare

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE ÎNGRIJITOR DURATA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ – PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Nr. crt.

Etapa de concurs

Data / perioada

Ora

Locaţia

1

Depunerea dosarelor candidaţilor

12.08.2019-
30.08.2019

9,00-14,00

Secretariatul liceului

2

Selecţia dosarelor

02.09.2019

09-13,00

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

02.09.2019

13,00

Avizier

4

Depunerea contestaţiilor

02.09.2019

14,00 – 16,00

Secretariatul liceului

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor

03.09.2019

15,00

Avizierul liceului

6

Proba scrisă

18.09.2019

9,00

Sediul liceului

7

Afişarea rezultatelor de la proba scrisă

18.09.2019

14,00

Avizierul liceului

8

Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise

18.09.2019

14,30 – 15,30

Secretariatul  liceului

9

Afişarea rezultatelor contestaţiilor

19.09.2019

12,00

Avizierul liceului

10

Susţinerea interviului

20.09.2019

9,00

Sediul liceului

11

Afişarea rezultatelor după susţinerea interviului

20.09.2019

14,00

Avizierul  liceului

12

Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului

20.09.2019

14,30 – 15,00

Secretariatul liceului

13

Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor

20.09.2019

15,30

Avizierul liceului

14

Afişarea rezultatelor finale

20.09.2019

16,30

Avizierul liceului

 Continutul dosarului de concurs :

 • Cerere de inscriere  la concurs adresata conducatorului institutiei ;
 • Copia actului de identitate sau orice act care sa ateste identitatea persoanei ;
 • Copia certificatului de nastere ;
 • Copia certificatului de casatorie ;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în

muncă si/sau vechimea in profesie  în copie;(extras Revisal)

 • Declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale ;
 • Adeverinta medicala eliberata cu cel mult 6 luni anterior desfasurarii

concursului ;

 • Currriculum vitae ;
 • Alte documente relevante ( recomandari,  aprecieri, calificative, etc.).

 

TEMATICA CONCURSULUI
Utilizarea materialelor de curăţenie necesare activităţii specifice postului
Utilizarea materialelor antiderapante în sezonul rece
Rolul personalului nedidactic în cadrul şcolii
Prevenirea accidentelor în incinta unităţii de învăţământ
Norme de conduită în releţiile din unitatea şcolară

 

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea 1/2011- Legea Educației Naționale cu completările și modificările ulterioare;
 • OMENCȘ-5079/2016 – Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 • Noţiuni fundamentale de igienă la nivelul unităţilor şcolare;
 • Norme N.T.S.M / P.S.I. prevăzute în Legea 319/ 2006 cu completările şi modificările ulterioare;
22 august 2019
Plan școlarizare 2022-2023 Clasa a 9-a

Visitors

Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website