Site » Anunt concurs post vacant
 

LICEUL “STEFAN PROCOPIU” VASLUI cu sediul în: localitatea VASLUI, strada CASTANILOR, nr 3, județul VASLUI organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

-  ALIMENTATIE PUBLICA SI TURIS/TURISM: 6 ORE
- PREGATIRE INSTRUIRE PRACTICA ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM/TURISM 10 ORE
 
PROGRAM DEPUNERE DOSARE:
8.10.2018- INTERVAL ORAR 0800-1200
09.10.2018 -INTERVAL ORAR 0800-1200

DOSARELE DE CONCURS TREBUIE SA CUPRINDA URMATOARELE DOCUMENTE:
1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă și certificat profesional (ultimul pentru absolvenții liceului pedagogic). Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul şcolar anterior sau în anul şcolar curent vor prezenta copia adeverinței de la instituția de învățământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății/școlii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice(dacă este cazul);
3) Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);
4) Copia Deciziei inspectoratului școlar/unităţii şcolare  sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);
5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
6) Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul);
7) Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;
8) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ(de la cabinetul medical de medicina muncii);
9) Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

8 octombrie 2018
Plan școlarizare 2022-2023 Clasa a 9-a

Visitors

Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website