Site » Liceul "Stefan Procopiu" Vaslui, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de  secretar sef
 

In conformitate cu prevederile Legii educatiei nr.1/2011-cu modificarile si com pletarile ulterioare, respectiv a HG nr.286/2011 pentru  aprobarea Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar modificata si completata cu HG nr.1027/2014,HG nr. 427/2015 si HG nr. 269/2016,
Liceul « Stefan Procopiu » Vaslui, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de  secretar sef –  studii superioare – perioada nedeterminata, norma intreaga.
Concursul se va desfasura la sediul Liceului « Stefan Procopiu » Vaslui,
data primei probe fiind  11 iulie 2017 (data primei probe).
                       Inscrierile la concurs se fac la sediul institutiei din str.Catanilor nr.3 – Vaslui.
         ETAPELE DESFASURARII CONCURSULUI

 •   19.06.2017  - publicarea postului vacant
 •   05.07.2017  - teermen depunere dosare
 •   06.07.2017   - selectie dosare, afisare  rezultate si depunere contestatii
 •   07.07.2017   - solutionarea contestatiilor
 •   10.07.2017   - ora 1200 -afisarea rezultatelor contestatiilor
 •   Proba scrisa : 11.07.2017 – ora 1100   
 •   Proba practica : 13.07.2017 – ora 1200
 •   Proba de interviu : 14.07.2017 – ora 1000
 •   Depunerea contestaiilor – 14.07.2017 – interval 1200-1600
 •   Solutionarea contestatiilor si stabilirea rezultatelor finale : 17.07.2017

Relatii supl;imentare la telefon 0235/318122

CONDITII  DE PARTICIPARE LA CONCURS
          1. Conditii generale :
 Se poate inscrie la concurs orice persoana care :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

         2. Conditii specifice postului:

 • Conform Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si

completarile ulterioare, nomenclatoarelor domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarelor domeniilor de studii universitare de licenţă şi specializărilor şi programelor de studii din cadrul acestora, se pot inscribe la concurs

 • Absolventi ai  unei institutii de invatamant superior de lunga durata,  de scurta durata sau studii universitare de licenta, cu diploma de absolvire                                                                
 • Cunostinte privind utilzarea  sistemelor de operare informatizata ;
 • Vechimea in domeniu reprezinta un avantaj.

                      ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI

 • Coordoneaza si monitorizeaza activitatea compartimentului secretariat ;
 • Elaboreaza documentele privind proiectarea indicatotilor institutiei ;
 • Asigura cadrul legislativ specific ;
 • Utilizeaza tehnologii informatice in proiectarea si realizarea activitatilor ;
 • Are evidenta tuturor angajatilor din unitate,
 • Stabileste  incadrarea intregului personal potrivit criteriilor prevazute de

legislatie ;

 • Intocmeste formele de anagajare pentru salariatii noi angajati (dosar personal,

decizii de angajare, contracte de munca, fisa postului,etc.

 • Completeaza, actualizeaza  si gestioneaza dosarele personale ale salariatilor
 • Gestioneaza si intocmeste deciziile privind angajarea si salarizarea

personalului, modificarea contractelor individuale de munca si intocmeste actele aditionale la contractele individuale de munca ;

 • Intormeste documentele privind incetarea contractelor individuale de munca ;
 • Conduce Registrul Electronic de Evidenta al Salariatilor, REVISAL, si il

transmite  catre ITM ori de cate ori sunt modificari ;

 • Intocmeste lunar si gestioneaza statele de  personal si statele de plata

utilizand programul de salarii EDUSAL

 • Completeaza  aplicatia  STATEFM11 si o transmite catre DJFP Vaslui ;
 • Intocmeste documentele si rapoartarile referitoare la mobilitatea personalului

didactic ;

 • Intocmeste si elibereaza documente de personal : adeverinte de salariat,

adeverinte de vechime, adeverinte fiscale, adeverinte privind evidenta concediilor medicale, adeverinte pentru somaj, adeverinte de pensionare, etc.

 • Tine evidenta prezentei  salariatilor
 • Tine evidenta concediilor de odihna
 • Proiecteaza toate deciziile interne
 • Gestioneaza Registru pentru decizii interne
 • Elaboreaza documentatia privind organizarea si desfasurarea concursurilor

pentru ocuparea posturilor vacante la nivelul unitatii ;

 • Tine evidenta formatiunilor de studiu si a efectivelor de elevi ;
 • Intocmeste situatiile statistice privind miscarea si starea disciplinara a

elevilor , semestrial si anual;

 • Intocmeste situatiile statistice privind situatia la invatatura a elevilor,

semestrial si anual ;

 • Completeaza datele statistice privind efectivele de elevi in aplicatia ESSOP,
 • Este implicat in organizarea si desfasurarea examenelor , concursurilor si

 olimpiadelor scolare ;

 • Monitorizeaza activitatea de gestionare, completare si eliberare a actelor de studii si

documentelor scolare 

 • Se inplica in activitatile de acordare a burselor si ajutoarelor financiare pentru

Elevi ; 

 • Rezolva fluent corespondenta din secretariat si asigura circuitul informatiilor catre

toate nivelele ;

 • Asigura interfata  institutie - public;
 • Urmareste perfectionarea periodica si continua a personalului ;
 • Indeplineste orice alte atributii specifice postului.

                 DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS :
   Continutul dosarului :

 • Cerere de inscriere  la concurs adresata conducatorului institutiei ;
 • Copia actului de identitate sau orice act care sa ateste identitatea persoanei ;
 • Copia certificatului de nastere ;
 • Copia certificatului de casatorie ;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care

atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în

muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, raportul REVISAL;

 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente

penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 • Adeverinta medicala eliberata cu cel mult 6 luni anterior desfasurarii

concursului ;

 • Currriculum vitae ;
 • Alte documente relevante.

 

BIBLIOGRAFIE    

 • Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale cu modificarile si completarile

      ulterioare

 • Legea nr.250/2016 privind aprobarea OUG nr.20/2016pentru modificarea si completarea OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, HG nr.38/2017 pentru aplicarea prevederilor art.34  alin.(3) din OUG nr.57/2015
 • Legea nr.53/2003 republicata – codul muncii cu modificarile si completarile ultelioare
 • Regulamentul privind regimul si circuitul actelor de studii aprobat prin OMENCS 3844/2016;
 • H.G. nr.500/2011 privind Registrul general de evidenta al salariatilor;
 • Regulamentul-cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Invăţământ

      Preuniversitar 

 •  Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Ordin 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor  

 elevilor din învăţământul preuniversitar de stat si Ordin 3470/7.03.2012 privind 
 modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de
              acordare a burselor elevilor în  învățământul preuniversitar de stat;
      -     OMEN nr.4839/2004 privind criteriile specific si metodologia de  acordare a
              sprijimului  financiar in cadrul programului national de protectie sociala “bani de
              liceu”, cu  modificarile si completarile ulterioare;
       -     H.G. nr.1062/2012 privind subventionarea de catre stat a cheltuielilor elevilor care
              urmeaza cursurile invatamantului rpofesional de stat;
      -     HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro200

 •  Legea 16/1996 privind  Arhivelor Naţionale
 • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatatamantul preuniversitar in anul scolar 2017-2018 aprobata prin OMENCS 5729/2016;
 • H.G. nr.918/2013  - Cadrul National al calificarilor, cu modificarile ulterioare
 • Legea nr. 677/21.11.2011 (actualizată) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 

                         TEMATICA DE CONCURS

 • Organizarea sistemului de invatamant preuniversitar;
 • Incadrarea personalului didacvtic,didactic auxiliar si nedidactic;
 • Intocmirea statelor de personal;
 • Intocmirea statului de plata;
 • Utilizarea programelor EDUSAL, REVISAL
 • Beneficiarii educatiei si evaluarea rezultatelor invatarii;
 • Miscarea si evidenta elevilor
 • Utilizarea si gestionarea bazei de date a elevilor
 • Arhivarea si circuitul documentelor
 • Completare, eliberarea si gestionarea actelor de studii
 • Burse scolare si  ajutoare financiare pentru elevi
 • Comunicare si relationare cu beneficiarii educatiei
20 iunie 2017
Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website