MANUALUL PROCEDURILOR

 

 1. Controlul documentelor (PS.01)
 2. Controlul înregistrărilor  (PS.02)
 3. Realizarea procedurilor documentate (PO.MAN.01)             
 4. Elaborarea si validarea PDI (PO.MAN.02)              
 5. Revizuirea PDI (PO.MAN.03) 
 6. Selecţia membrilor CEAC - LSP (PO.MAN.04)         
 7. Autoevaluare instituţională (PO.MAN.05)
 8. Cercetarea şi sancţionarea abaterilor disciplinare (PO.MAN.06)
 9. Comunicarea formală externă cu părinţii (PO.MAN.09)     
 10. Comunicarea formală externă interinstituţională ( PO.MAN.10)        
 11. Procesarea şi furnizarea răspunsurilor la cererile beneficiarilor (PO.MAN.11)              
 12. Accesul la informaţii de interes public (PO.MAN.12)
 13. Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date  (PO.MAN.13)
 14. Soluţionarea petiţiilor (PO.MAN.14)        
 15. Accesul în unitate a elevilor, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic (PO.MAN.15)
 16. Accesul în unitate a persoanelor străine (PO.MAN.16)         
 17. Organizarea activităţii compartimentelor,comisiilor metodice (PO.MAN.17)  
 18. Evaluarea periodică a cadrelor didactice (PO.MAN.18)        
 19. Observarea predării şi învăţării (PO.MAN.19) 
 20. Procedură de lucru a Comisiei de Sănătate, Igienă şi Curăţenie (PO.03)
 21. Centralizarea rezultatelor la învăţătură  (PO.04)
 22. Monitorizarea performanţelor şcolare (PO.05)      
 23. Procedură de lucru a Comisiei de acordare a burselor şi a altor forme de susţinere financiară şi sprijin material  (PO.06)
 24. Procedură de lucru a Comisiei pentru perfecţionarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic (PO.07)       
 25. Controlul cataloagelor (PO.03)      
 26. Accesul personalului la echipamente (PO.MAN.26)   
 27. Urmărirea traseului educaţional şi profesional (PO.MAN.27) 
 28. Identificarea punctelor tari şi a celor slabe, a oportunităţilor şi ameninţărilor (PO.17)
 29. Întocmirea şi actualizarea fişei postului (PO.MAN.29)
 30. Sănătatea şi securitatea în muncă (PO.MAN.31)
 31. Intervenţia şi gestionarea situaţiilor de violenţă  (PO.MAN.32)
 32. Înscrierea elevilor în clasa a IX-a ( PO.MAN.33)
 33. Validarea situaţiei şcolare la sfârşit de an şcolar (PO.MAN.34)
 34. Admiterea elevilor în clasa a IX-a învăţământ profesional cu durata de 3 ani (PO.MAN.35)
 35. Procedură de lucru a Comisiei pentru orientare şcolară şi Profesională (PO.22)
 36. Realizarea, validarea şi aprobarea ofertei educaţionale (PO.CCM.01)             
 37. Promovarea ofertei educaţionale (PO.CCM.02)     
 38. Autoevaluare instituţională – Evaluarea rezultatelor învăţării (PO.CCM.04) 
 39. Monitorizarea activităţilor extracurriculare (PO.CCM.05)  
 40. Revizuirea periodică a activităţilor extracurriculare (PO.CCM.06)   
 41. Autoevaluare instituţională - Monitorizare (PO.CEAC.01)    
 42. Procedura de lucru pentru membrii Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (PO.CEAC.02)
 43. Colectarea şi sintetizarea regulată a opiniilor şi propunerilor elevilor, părinţilor şi a altor factori interesaţi (PO.CEAC.03)
 44. Obţinerea feed-back-ului din partea elevilor (PO.CEAC.04)
 45. Acces la oferta educaţională a şcolii (PO.CEAC.05)
 46. Inserţia profesională pentru cadrele didactice noi,fără experienţă (PO.CEAC.06)           
 47. Portofolii (PO.14)            
 48. Chestionare (PO.15)
 49. Completarea registrului matricol  (PO.SEC.01)
 50. Eliberarea actelor de studii  (PO.SEC.02)  
 51. Asigurarea serviciului medical (PO.ADM.01)        
 52. Acordarea primului ajutor (PO.ADM.02)