Site » ANUNŢ - Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de Paznic (cu normă întreagă)
 

A N U N T

                                   In conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru  aprobarea Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar modificata si completata cu HG nr.1027/2014,
Liceul « Stefan Procopiu » Vaslui, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de PAZNIC (cu norma intreaga).

                               Categoria de personal :  personal nedidactic
                     
Concursul se va desfasura la sediul Liceului « Stefan Procopiu » Vaslui,
data primei probe fiind  02 februarie 2017.

                                  Descrierea postului:

 • Exercita serviciul de paza (pe timp de zi si de noapte) conform consemnului general si special, inscrise in Planul de paza aprobat de Politia mun. Vaslui;
 • Legitimeaza zilnic elevii la intrarea  si la iesirea din incinta unitatii;
 • Legitimeaza toate persoanele straine care intra in incinta scolii,  le consemneaza in Registrul special si le permite accesul doar cu legitimatia de vizitator;
 • Nu permite accesul persoanelor straine in afara programului de lucru;
 • Inregistreaza intrarile –iesirile autovehiculelor proprietatea unitatii si le verifica inscrisurile din foile de parcurs;
 • Inregistreaza toate autovehiculele care intra in unitate spre statia ITP sau service-auto;
 • Inregistreaza autovehiculele care ies din unitate pe baza chitantei eliberate de catre resp. statiei ITP si service-auto;
 • Nu permite scoaterea din unitate a bunurilor materiale fara sa fie insotite de forme legale;
 • Semnaleaza toate neregulile, conducerii unitatii.
 • Exercita toate atributiile precizate in Fisa postulu;
 • Respecta normele P.S.I. si S.S.M.
 • Poarta echipamentul special al unitatii;

                        Conditii generale de inscriere la concurs:
     Se poate inscrie la concurs orice persoana care :
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

                        Conditii specifice de inscriere la concurs :

 • Studii medii  sau generale
 • Atestat profesional pentru exercitarea profesiei de agent paza
 • Aviz din partea Politiei mun. Vaslui  
 • Vechimea in profesie este un avantaj

                         Calendarul concursului :

                  NOTA :  toate probele de concurs se vor desfasura  in limba romana

 • 31 ianuarie 2017,  ora 1600 - termen limita de depunere dosare
 • 01 februarie 2017, ora 1000 - selectie dosare si afisarea rezultatelor
 • 01 februarie 2017, ora 1200 - depunerea contestatiilor
 • 01 februarie 2017, ora 1600 - afisarea rezultatelor contestatiilor(daca este cazul)
 • 02 februarie 2017 , ora 900 – proba scrisa - la sediul Liceului « Stefan Procopiu » Vaslui ;
 • 02 februarie 2017, ora 1500- afisarea rezultatelor probei scrise
 • 02 februarie 2017, ora 1600 – depunerea contestatiilor
 • Proba interviului –se va stabili ulterior dupa rezultatele probei scrise

        
   Continutul dosarului de concurs :

 • Cerere de inscriere  la concurs adresata conducatorului institutiei ;
 • Copia actului de identitate sau orice act care sa ateste identitatea persoanei ;
 • Copia certificatului de nastere ;
 • Copia certificatului de casatorie ;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
 • Copia ATESATULUI PROFESIONAL pentru exercitarea profesiei de agent de paza
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în

muncă si/sau vechimea in profesie  în copie;

 • Cazierul judiciar (conditie obligatorie) ;
 • Adeverinta medicala eliberata cu cel mult 6 luni anterior desfasurarii

concursului ;

 • Currriculum vitae ;
 • Alte documente relevante ( recomandari,  aprecieri, calificative, etc.).

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata cu Legea nr.40/2010 ;

 

 • Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual  din autoritatile si institutiile publice;
 • Legea nr.53/2003 republicata  – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare –

                                                TITLUL IX – Conflictele de munca
                                                TITLUL XI – Raspunderea disciplinara

 

                                                 Presedinte comisie,
                                                    DIRECTOR,
                                                 Prof. Cucos Gina

...
10 ianuarie 2017
Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website