Site »

Liceul Stefan Procopiu Vaslui, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de  Tehnician scoala –  studii medii (pentru operare date) – in cadrul compartimentului Secretariat.

 

A N U N T

       In conformitate cu prevederile Legii educatiei nr.1/2011-cu modificarile si com pletarile ulterioare, respectiv a HG nr.286/2011 pentru  aprobarea Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar modificata si completata cu HG nr.1027/2014,
Liceul « Stefan Procopiu » Vaslui, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de  Tehnician scoala –  studii medii (pentru operare date) – in cadrul compartimentului Secretariat.

Concursul se va desfasura la sediul Liceului « Stefan Procopiu » Vaslui,
data primei probe fiind  20 decembrie 2016.

                     DESCRIEREA POSTULUI :

 • Gestioneaza evidentele elevilor, miscarea si situatia scolara a acestora:

completeaza baze de date, registre matricole, cataloage .

 • Gestioneaza documente scolare (cataloagele claselor, registre matricole,

registre pentru eliberari acte de studii), tipizatele completate si necompletate ale actelor de studii, cataloage cu rezultatele examenelor, condicile de prezenta;
                        c) Intocmeste si gestioneaza  baze de date privind examenele de bacalaureat si  de certificare a competentelor profesionale ;

 • Completeaza acte de studii si documente scolare ;
 • Solutioneaza cererile privind eliberarea actelor de studii si documente

scolare  pentru elevi ;

 • Gestioneaza  bursele scolare si ajutoarele banesti pentru elevi :  

intocmeste situatii, monitorizeaza respectarea conditiilor si criteriilor  de acordare, intocmeste state de plata, transmite situatii;

 • Gestioneaza baza de date privind acordarea alocatiilor de stat elevilor

care implinesc varsta de 18 ani ;

 • Intocmeste si gestioneaza  baze de date privind rezultatele examenelor de

bacalaureat si  de certificare a competentelor profesionale ;

 • Completeaza condicile de prezenta ale cadrelor didactice, personalului

didactic auxiliar si nedidactic ;
 j) Asigura interfaţa dintre şcoală şi beneficiarii directi si indirecti ai
educatiei (scoala/elev/profesor, şcoală/părinţi, şcoală/comunitate);
 k)  Asigura parametrii optimi de funcţionare ai serviciului secretariat
                        l) Realizeaza alte competenţe şi performanţe  conform Fisei individuale a postului;      
 m) Respecta  disciplina muncii si programul de lucru stabilit prin R.I.
 n) Respecta normele SSM si PSI.

                     CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS :
     Se poate inscrie la concurs orice persoana care :
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

                        CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS :

 • Conform Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si

completarile ulterioare, :

 • Absolvirea  unui liceu in domeniu, urmat de absolvirea  unei Scoli Postliceale sau o alta forma de pregatire in  specialitate.
 • Vechime in specialitate/specialitati asimilate (activitati de birotica) : min.2 ani

                         PROBELE DE CONCURS :
                   Toate probele de concurs se vor desfasura  in limba romana

 • Proba scrisa – in data de  20 decembrie 2016 la sediul Liceului « Stefan Procopiu » Vaslui ;
 • Proba practica – in data de  22 decembrie 2016 la sediul Liceului « Stefan Procopiu » Vaslui 
 • Proba interviului – in data de 22 decembrie 2016 la sediul Liceului « Stefan Procopiu » Vaslui .

 
                          DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS :
Dosarele se depun la sediul Liceului « Stefan Procopiu » Vaslui pana pe data de 14 decembrie 2016, orele 1600.
   Continutul dosarului :

 • Cerere de inscriere  la concurs adresata conducatorului institutiei ;
 • Copia actului de identitate sau orice act care sa ateste identitatea persoanei ;
 • Copia certificatului de nastere ;
 • Copia certificatului de casatorie ;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care

atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în

muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente

penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 • Adeverinta medicala eliberata cu cel mult 6 luni anterior desfasurarii

concursului ;

 • Currriculum vitae ;
 • Alte documente relevante ( recomandari,  aprecieri, calificative, etc.).

         ETAPELE DESFASURARII CONCURSULUI

 • Depunerea dosarelor – termen 16.12.2016, ora 1200 la sediul Liceului « Stefan Procopiu » Vaslui ;
 • Selectia dosarelor :  16 decembrie 2016, interval orar 1200-1400

Afisarea rezultatelor : 16.12.2016, orele 1400 ;
Depunerea contestatiilor : 16.12.2016, ora 1400 – 19.12.2016, ora 1400
Solutionarea contestaiilor : 19.12.2016, orele 1400-1600  
Afisarea rezultatelor contestatiilor : 19.12.2016, ora 1600

 • Proba scrisa ; 20 decembrie 2016, ora 800

Desfasurarea probei scrise :  800-1000
Corectarea lucrarilor : 20.12.2016, orele 1200-1600
Afisarea rezultatelor probei scrise: 20.12.2016, ora 1600
Depunerea contestaiilor : 20.12.2016, ora 1600-21.12.2016, ora 1200
Solutionarea contestatiilor : 21.12.2016, interval orar 1200- 1600
Afisarea rezultatelor contestatiilor : 21.12.2016, ora 1600

 • Proba practica

Sustinerea probei : 22.12.2016, interval orar 800-1000
                      Afisarea rezultatelor :22.12.2016, ora 1000

 • Proba de interviu

                     Sustinerea probei :  22.12.2016, interval orar 1200-1400
                     Afisarea rezultatelor :  22.12..2016, ora 1400                         
                     Depunerea contestaiilor : 22.12.2016, interval orar 1400-1600
                     Solutionarea contestatiilor :23.12.2016, interval orar 800- 1000
                     Afisarea rezultatelor finale : 23.12.2016, ora 1000

 

BIBLIOGRAFIE

 • SIIIR – Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania  -  ghiduri si manual

       -     Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale cu modificarile si completarile ulterioare;

 •  Regulamentul-cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar 
   
         -   Regulamentul privind regimul actelor de studii aprobat prin ORDINUL
             nr.3844/2016;
 •  Ordin 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor  

 elevilor din învăţământul preuniversitar de stat si Ordin 3470/7.03.2012 privind 
 modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de
             acordare a burselor elevilor în  învățământul preuniversitar de stat;

      -    OMEN nr.4839/2004 privind criteriile specific si metodologia de  acordare a
            sprijimului  financiar in cadrul programului national de protectie sociala “bani de
            liceu”, cu  modificarile si completarile ulterioare;

      -   HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro200

 • Legea 16/1996 privind  Arhivelor Naţionale
 • H.G. nr.918/2013  - Cadrul National al calificarilor, cu modificarile ulterioare
 • Legea nr. 677/21.11.2011 (actualizată) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

                         TEMATICA DE CONCURS

 • Organizarea sistemului de invatamant preuniversitar;
 • Beneficiarii educatiei si evaluarea rezultatelor invatarii;
 • Miscarea si evidenta elevilor
 • Utilizarea si gestionarea bazei de date a elevilor
 • Arhivarea si circuitul documentelor
 • Completare, eliberarea si gestionarea actelor de studii
 • Burse scolare si  ajutoare financiare pentru elevi
 • Comunicare si relationare cu beneficiarii educatiei

Presedinte comisie,
DIRECTOR,
Prof. Dumitru Aurel

28 noiemrie 2016
Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website